ឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពល

គ្រឿងទូរសព្ទបន្ថែម

គ្រឿងរថយន្តបន្ថែម

ឧបករណ៍បំពងសម្លេង

នាឡិកាឆ្លាតវៃ

កញ្ចក់ការពារអេក្រង់ទូរសព្ទ